O klubu

Klub belokranjskih študentov (KBŠ) je največja mladinska organizacija, ki združuje mlade, predvsem študente in dijake, iz vseh treh belokranjskih občin: Črnomelj, Metlika in Semič. Klub je bil formalno ustanovljen 15. januarja 1963, ko se je odcepil od Kluba dolenjskih študentov. Njegovo delovanje je že od takrat naprej usmerjeno predvsem v kreativno aktivnost mladih. S široko zastavljenim programom aktivnosti skušamo zajeti kar najširši krog dejavnosti mladih, ki stremijo k pozitivno usmerjenim ciljem, saj verjamemo, da je prav aktivna udeležba mladih v prostoru javnega diskurza izjemno pomemben element v nadaljnjem razvoju Bele krajine. Pomemben element v strukturi delovanja KBŠ-ja je tudi volontersko delo ter samoiniciativnost. Društvo redno izvaja projekte predvsem na področju kulture in športa, s sofinanciranjem diplomskih nalog s področja Bele krajine podpiramo raziskovalno delo naših članov in jih obenem spodbujamo k vrnitvi na rodno grudo, prav tako zainteresirano javnost informiramo o možnostih, ki jih ponuja Evropska unija s svojimi mladinskimi programi, na podlagi katerih smo izpeljali že več mladinskih izmenjav v preteklih letih. Članom pomagamo pri uresničitvi njihovih idej in zamisli oziroma pri reševanju problemov s pomočjo naše pravne oziroma inštrukcijske skupine.

Klub belokranjskih študentov skuša belokranjskim študentom in dijakom ponuditi čim več različnih obštudijskih dejavnosti, ki jih brez KBŠ-ja v Beli krajini ne bi bilo, oz. ne bi bile dostopne študentskemu žepu, obenem pa finančno in tehnično podpira večino mladinskih društev (KUD Plac, ŠD Partizan Semič,...) in skupin v Beli krajini ter projekte Teden kulture na placu, Pung-Art, Športno poletje v Semiču in druge. Posebej dobro sodelujemo z Mladinskim kulturnim klubom Bele krajine (MKK), s katerim smo leta 2005 ustanovili tudi prvi mladinski center v Beli krajini - MC Bit.

Statut KBŠ (pdf, 126,3 KB)

Letno poročilo 2014 (pdf, 507,6 KB )

Zgodovina

Društvo je prvič delovalo že pred skoraj petdesetimi leti kot ena izmed takratnih študentskih organizacij v Sloveniji. Prihajale so naslednje generacije, novi ljudje, sveže ideje, toda študentje so tako kot danes ostajali in nastopali predvsem kot belokranjci, pa čeprav so prihajali iz vseh treh današnjih občin. Klub je vedno uspešno krmaril med različnimi interesi in pozicijami in tako dobro prestajal preizkušnje. Vsa leta pa je aktivno pripomogel k prepoznavnosti Bele krajine, ne le v Sloveniji temveč tudi mednarodno. Čeprav je ob trenutkih delovanje kluba slonelo le na nekaj ljudeh se lahko danes ponašamo z močno organizacijo, ki šteje in združuje več sto dijakov in študentov. Uspešnost delovanja in danes vidne rezultate pa gre pripisati prav neutrudnemu delu predhodnih generacij, brez katerih Klub belokranjskih študentov ne bi bil to kar je danes.

Organiziranost

Delovanje KBŠ-ja je razdeljeno na pet sekcij.

Sekcija za kulturo in družbo

Sekcija za kulturo in družbo organizira in izvaja predvsem projekte družabnega, raziskovalnega in izobraževalnega značaja. Sem sodijo organiziranje koncertov, izletov, predavanj, literarnih in filmskih ter drugih večerov, likovnih razstav, raziskovalnih dejavnosti, informativnih dni, mednarodnih projektov ter mnoge druge aktivnosti.  Pod Sekcijo za kulturo in družbo spada tudi turistična dejavnost, v sklopu katere organiziramo razne izlete po Sloveniji in Beli krajini. Večji projekti sekcije so tradicionalni novoletni izlet, junijski festival EtnoFolkFest in celomesečni avgustovski kulturni večeri združeni pod imenom ČrnFest - Dobro za vse!. Pod okrilje sekcije spada tudi študentska gledališka skupina, ki deluje od leta 2016. Sekcija skrbi za prijetno druženje in povezovanje naših članov in drugih željnih zabave.

Sekcija za šport

Sekcija za šport je namenjena predvsem aktivnemu športnemu udejstvovanju članov kluba predvsem na rekreativni ravni. Tako skrbi sekcija za redno tedensko rekreacijo, udeležbo športnih ekip KBŠ-ja na različnih ligaških tekmovanjih (Škis GOL, Škis KOŠ, BKL, BOL) in športnih turnirjih.

Sekcija za informacijske tehnologije

Sekcija je aktivna na več področjih, ki se tičejo računalniških in tehničnih znanj. Skrbijo za računalniško podporo projektom ostalih sekcij, skrbijo tudi za društveno tehnično opremo, računalniško opismenjujejo in usposabljajo člane kluba ter skrbijo za klubsko spletno stran www.klub-kbs.si. V letu 2011 se pod okriljem IT sekcije zaživela tudi snemalna skupina AV LAB.

Sekcija za informiranje

Poglavitna naloga sekcije za informiranje je obveščanje članov KBŠ kot tudi širše javnosti o aktivnostih kluba. Klubske zadeve in tekoča dogajanja tako objavljano  preko lokalnih medijev (Dolenjski list, Vaš kanal, Studio D, Radio Krka, Radio 1 Odeon, Belokranjec) in na naši ter ostalih belokranjskih mladinskih spletnih straneh (MC Bit). Sekcija skrbi tudi za izdajanje klubskega časopisa Zvitica.

Dijaška sekcija

Dijaško sekcijo sestavljajo dijaki vseh treh belokranjskih občin, ki se izobražujejo doma ali zunaj Bele krajine. Njihove aktivnosti so usmerjene predvsem v aktivno delo dijakov. Projekti katere izvajajo vsakoletno so združeni v imena Dijaški klicaj in Mladost ni norost. Dijaki aktivno sodelujejo pri dejavnostih drugih sekcij.